Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Nederland Online Services

 Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:

 1.  Inleiding;
 2.  Verkoopvoorwaarden;
 3.  Gebruik van de website en
 4.  Diversen, alsmede beleid, voorwaarden of documenten waarnaar een link is opgenomen in deze voorwaarden (gezamenlijk de ‘algemene voorwaarden’).

‘Nederland Online Services de besloten vennootschap ”Nederland Online Services, gevestigd te Beverwijk die onder meer handelt onder de handelsnaam: Nederland Online Services KvK 68384092.

INLEIDING

www.nederlandonlineservices.com (de ‘website’) wordt geëxploiteerd door of namens nederlandonlineservices te Beverwijk. Als u een bestelling of een aanvraag voor onderhoud pleegt via deze website plaatst, en nadat u een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling of aanvraag onderhoud is geaccepteerd, komt tussen u en nederlandonlineservices, een koop/onderhoud overeenkomst tot stand, waarop deze algemene voorwaarden en met name de onderstaande verkoopvoorwaarden van toepassing zijn (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘nederlandonlineservices.com /wij/ons’).

VERKOOPVOORWAARDEN

Lees deze verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u onderhoud of onlineproducten bestelt via de website.

2.1 Wanneer zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing?

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de aanvraag van onderhoud of verkoop en levering van producten door ons. Dit betekent dat u instemt met deze onderhoud verkoopvoorwaarden en wanneer u (i) iets bestelt via de website, (ii) iets bestelt via een webpagina die rechtstreeks aan de website is gekoppeld of (iii) een aanbieding van ons aanvaardt. Van deze verkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken met onze schriftelijke toestemming.

2.2 Producten

Wij hebben verschillende soorten producten, waaronder standaard producten te selecteren (‘gepersonaliseerde producten’), gezamenlijk te noemen ‘producten’.

Alle producten die op de website worden getoond, worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat onze website de daadwerkelijk beschikbare voorraad weergeeft, kan het dus voorkomen dat een op de website getoond product toch niet meer verkrijgbaar is. Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen in producten zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldopname- en weergavetechnologieën of andere technische factoren. Nederlandonlineservices is niet aansprakelijk voor dergelijke verschillen en afwijkingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan typefouten, productomschrijvingen of kennelijke fouten op de website.

2.3 Voorwaarden voor het aangaan van een overeenkomst met nederlandonlineservices.

U moet 16 jaar of ouder zijn om producten te kopen via de website. U mag alleen als consument bestellen via de website, dus niet als wederverkoper.U garandeert dat de gegevens die u in uw verzoek of bestelling aan ons verstrekt, juist en volledig zijn.

2.4 Hoe komt een overeenkomst met u tot stand?

2.4.1 Algemene aspecten van de totstandkoming van overeenkomsten

Het onderstaande geldt voor alle soorten producten. Alle informatie op de website is slechts een ‘uitnodiging tot het doen van een aanbod’. Met andere woorden, de informatie vormt als zodanig geen aanbod of bindende overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om de producten te kopen die in uw bestelling staan vermeld.Alle bestellingen of onderhoud die u plaatst, moeten eerst door ons worden aanvaard. Wij hebben te allen tijde het recht om een bestelling of onderhoud vooraf te verifiëren en/of een bestelling of onderhoud te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens u of derden ontstaat. Als wij uw mail niet binnen tien werkdagen hebben bevestigd, wordt deze geacht te zijn geweigerd.

Wij kunnen naar eigen inzicht besluiten om uw bestelling niet te accepteren. Mogelijke gevallen waarin wij uw bestelling niet aanvaarden zijn:

 1. Wanneer een op de website getoond product niet (meer) beschikbaar is;
 2. Wanneer wij geen autorisatie voor uw betaling kunnen krijgen;
 3. Wanneer er verzendbeperkingen gelden voor een product;
 4. Wanneer er bij een op de website getoond product sprake is van een (overduidelijke) fout, zoals een verkeerde prijs of een onjuiste omschrijving.

Indien wij (een deel van) uw bestelling of onderhoud niet aanvaarden, hebben wij het recht (een deel van) uw bestelling te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden. Na annulering zullen wij het bedrag dat u voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel daarvan) heeft betaald, uiteraard restitueren.

In de hierboven onder a t/m d genoemde situaties behouden wij ons het recht voor om uw bestelling na de totstandkoming van de koopovereenkomst alsnog te annuleren en dus de koopovereenkomst op te zeggen. Na annulering zullen wij het bedrag dat u voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel daarvan) heeft betaald, uiteraard restitueren.

Nederlandonlineservices behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bestelling of onderhoud te weigeren wanneer nederlandonlineservices weet of redelijkerwijs vermoedt dat deze tot stand is gekomen met behulp van of door middel van een softwareprogramma, robot, crawler, spider of ander geautomatiseerd middel of apparaat.

De onderstaande artikelen 2.13, 2.14 en 2.15 zijn daarom niet van toepassing omdat deze alleen gelden voor het retourneren van standaardproducten die via de website zijn gekocht.

2.4.3 Speciale aspecten van de totstandkoming van overeenkomsten voor gepersonaliseerde producten

Nadat u een bestelling van gepersonaliseerde producten (inclusief Nederland online -producten) heeft geplaatst, sturen wij u een bevestiging per e-mail. Zodra u deze bevestiging heeft ontvangen, is er sprake van aanvaarding van uw bestelling en van totstandkoming van een koopovereenkomst voor gepersonaliseerde producten tussen u en ons, tenzij het bepaalde in artikel 2.4.1 van toepassing is.

2.5 Eigendomsvoorbehoud.

Alle producten blijven eigendom van nederlandonlinewinkel totdat u alle op grond van een of meer overeenkomsten aan ons verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan, inclusief de kosten van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. U mag producten niet verkopen, vervreemden of bezwaren totdat de volledige eigendom op u is overgegaan.

2.6 Een bestelling annuleren

Los van uw herroepingsrecht is het in beperkte gevallen mogelijk om een bestelling van standaardproducten te annuleren. Daar moet een gerede motivatie die billijk is per mail geschieden.

2.7 Prijs

De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Prijzen staan vermeld in euro’s (€). Nederlandonline winkel behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren voordat u een bestelling heeft geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor om speciale aanbiedingen of kortingen op ieder moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen.

2.8 Betaalmethoden

Kijk op de website voor informatie over beschikbare betaalmethoden. Contant, iDEAL en PayPal.

2.9 Facturen

Indien wij ervoor kiezen of wettelijk verplicht zijn om een factuur uit te schrijven of beschikbaar te maken, behouden wij ons het recht voor om dit in elektronische vorm te doen of ter plekke een bon maken en u stemt daarmee in.

2.10 Speciale aspecten van gepersonaliseerde producten

Wij verzoeken u om geen namen, woorden of formuleringen te gebruiken, te uploaden, aan te leveren, te kopiëren of anderszins openbaar te maken die:

 1. De naam weergeven of bevatten van producten, diensten, ondernemingen, organisaties of evenementen die aan iemand anders toebehoren;;
 2. Inbreuk (kunnen) maken op handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden;
 3. Bedreigend zijn, aanzetten tot geweld, lasterlijk, obsceen, discriminerend, opruiend, seksueel expliciet of anderszins in strijd met de wet zijn; en/of
 4. Naar het oordeel van nederlandonlineservices anderszins onaanvaardbaar zijn.
 1. verklaart en garandeert u dat de namen, woorden of formuleringen die u gebruikt, uploadt, aanlevert, kopieert of anderszins openbaar maakt ten behoeve van uw gepersonaliseerde product, niet in een van de bovenstaande categorieën vallen;
 2. Stemt u ermee in om nederlandonlineservices en haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle kosten, onkosten, schade, verlies en aansprakelijkheid die nederlandonlineservices of haar gelieerde ondernemingen lijden of oplopen als gevolg van door u gebruikte, geüploade, aangeleverde, gekopieerde of anderszins openbaar gemaakt namen, woorden of formuleringen (inclusief op uw gepersonaliseerde product);
 3. Verstrekt u nederlandonlinesevices en haar gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd, volledig sublicentieerbaar recht om de door u aangeleverde namen, woorden of formuleringen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken en te wijzigen ten behoeve van de uitvoering van uw bestelling; en/of
 4. Voor zover de bestelling gepersonaliseerde producten betreft, heeft u geen bedenktijd, herroepingsrecht, retourrecht of recht op ontbinding (art. 6:230p sub f onder 1° BW).

2.11 Levering en bezorging

Wij leveren de producten op het door u opgegeven adres in Nederland. Wij kunnen alleen leveren op een huis- of kantooradres of een afhaalpunt van een vervoerder of, als u ervoor heeft gekozen de producten bij een nederlandonlineservices -af te halen, op het adres van de betreffende nederlandonlineservices. In dat geval ontvangt u een e-mail waarin wij bevestigen dat de producten kunnen worden afgehaald. U stemt ermee in dat, mocht de bezorging niet zijn gelukt, de door ons ingeschakelde vervoerder de producten ook op een naburig adres of afhaalpunt mag bezorgen, waarna nederlandonlineservices wordt geacht aan haar afleververplichting te hebben voldaan. De vervoerder zal u informeren over de bezorging bij het naburige adres of afhaalpunt.

2.12 Retour- en herroepingsbeleid

Praktische informatie en instructies voor het retourneren van standaardproducten moeten per mail worden gedaan met vermelding van alle info..

Indien u gerechtigd bent een koopovereenkomst met ons te herroepen (en dus uw standaardproducten overeenkomstig artikel 2.14 of 2.15 te retourneren), zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Melding van herroeping en retournering van producten

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons nederlandonlineservices door een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per e-mail) te laten weten dat u heeft besloten de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het contactformulier voor herroeping via de website. Als u van deze optie gebruikmaakt, zullen wij de ontvangst hiervan per e-mail bevestigen.

Om aan de in artikel 2.14 en 2.15 genoemde herroepingstermijnen te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van de betreffende herroepingstermijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

Standaardproducten dienen (volgens de instructies op de website) te worden geretourneerd naar:

Nederlandonlineservices Dhr A.J de Jong Waalstraat 74 1946RH Beverwijk

De eenvoudigste – en door ons geprefereerde – manier om uw producten te retourneren, is volgens het stappenplan door te mailen via de website of te bellen. Daarmee worden in één keer de producten geretourneerd én worden wij in kennis gesteld van uw wens om de koopovereenkomst te herroepen.

Zodra wij het/de geretourneerde product(en) hebben ontvangen en verwerkt, zullen wij u dat per e-mail laten weten.

2.13 Wettelijk herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de producten in ontvangst heeft genomen, of, indien uw bestelling meerdere producten bevatte die afzonderlijk worden geleverd, de dag van levering van het/de laatste product(en) binnen deze bestelling (‘herroepingstermijn’).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van die termijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

U dient de producten onmiddellijk, doch in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van de koopovereenkomst in kennis heeft gesteld, in een geschikte verpakking terug te sturen of aan te bieden voor retournering overeenkomstig het retour- en herroepingsbeleid in artikel 2.13. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de producten verstuurt voordat deze termijn is verstreken.

Als u een koopovereenkomst gedurende de herroepingstermijn herroept overeenkomstig ons retourbeleid (artikel 2.13) en dit artikel 2.14, restitueren wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten (mits het/de geretourneerde standaardproduct(en) de volledige bestelling vormt/vormen en met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met uw keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze, indien beschikbaar), uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van de herroeping van de overeenkomst. Voor deze restitutie zullen wij gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij wij een andere betaalmethode met u afspreken; in ieder geval brengen wij u voor dergelijke terugbetalingen nooit kosten in rekening. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen, of, indien dat eerder is, totdat u bewijs heeft overgelegd dat u de producten heeft geretourneerd.

Voor waardevermindering van producten hoeft u alleen te betalen als deze is te wijten aan het feit dat u bij het bekijken van de aard, kenmerken en werking van de producten onzorgvuldig heeft gehandeld.

Uitzondering op uw herroepingsrecht

U heeft geen recht op herroeping ingevolge artikel 2.14 of 2.15 voor overeenkomsten met betrekking tot:

De levering van producten die volgens uw eigen specificaties zijn gemaakt of duidelijk op uw persoonlijke wensen zijn afgestemd (gepersonaliseerde producten); en/of

De levering van producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan na levering een verzegeling is verwijderd.

2.14 Vrijwillige retourgarantie naast uw wettelijke herroepingsrecht

Onverminderd uw herroepingsrecht ingevolge artikel 2.14 (en andere toepasselijke wettelijke rechten) verlenen wij u daarnaast een vrijwillige retourgarantie. Dit betekent dat u de koopovereenkomst na de herroepingstermijn gedurende nog eens 16 dagen zonder opgaaf van redenen kunt herroepen, zodat er in totaal een retourtermijn van 30 dagen (de ‘vrijwillige retourtermijn’) geldt als contractueel herroepingsrecht met betrekking tot standaardproducten.

Op deze vrijwillige retourgarantie gedurende de vrijwillige retourtermijn zijn de bepalingen in ons retour- en herroepingsbeleid (artikel 2.13) en de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Standaardproducten mogen niet gebruikt of beschadigd zijn (behalve in de zin van normaal gebruik om ze te bekijken) en moeten in de originele verpakking worden geretourneerd. Geretourneerde kleding wordt alleen geaccepteerd als het originele label niet is verwijderd. Het voorgaande heeft geen invloed op uw eerder beschreven wettelijke rechten, met name uw garantierechten en uw herroepingsrecht ingevolge artikel 2.14.

Wij moeten de door u geretourneerde standaardproducten vóór het einde van de vrijwillige retourtermijn hebben ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor om een retour te weigeren en betalen geen vergoeding op grond van deze vrijwillige retourgarantie voor geretourneerde standaardproducten die niet aan deze voorwaarden voldoen.

Als u een koopovereenkomst gedurende de vrijwillige retourtermijn herroept conform ons retourbeleid (artikel 2.13) en dit artikel 2.15, restitueren wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (mits het/de geretourneerde standaardproduct(en) de volledige bestelling vormt/vormen en met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met uw keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze, indien beschikbaar), uiterlijk veertien (14) dagen nadat wij de standaardproducten retour hebben ontvangen. Voor deze restitutie zullen wij gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij brengen voor dergelijke terugbetalingen nooit kosten in rekening.

2.15 Ruilbeleid

Producten kunnen niet worden geruild. Als u een product wilt ruilen, dient u uw aankoop eerst te retourneren, waarna u uw geld terugkrijgt en u een nieuwe bestelling kunt plaatsen. U krijgt alleen geld terug wanneer de producten conform ons retour- en herroepingsbeleid in artikel 2.13 zijn geretourneerd.

2.16 Beschadigde of defecte producten

Bij nederlandonlineservices staat kwaliteit voorop. Wij testen al onze producten grondig onder realistische omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze volledig geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Het komt maar zelden voor dat onze producten beschadigd of defect zijn. Nederlandonlineservices is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat onze producten in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst.

Geretourneerde producten worden onderzocht door onze afdeling Kwaliteitsbewaking. U krijgt uw geld terug als de schade het gevolg is van een productiefout of van een afwijking van de productiespecificaties. In geval van defecte producten krijgt u uw geld altijd volledig terug.

Als het probleem niet het gevolg is van de kwaliteit van het materiaal of het productieproces, wordt het oorspronkelijke product naar u teruggestuurd. Wij geven geen geld terug voor producten die:

 • Ergens anders zijn gekocht dan via de website;
 • Beschadigd zijn door verkeerd gebruik of nalatigheid (bijv. blootstelling aan chemicaliën, bijtende stoffen, open vuur, extreme hitte, scherpe voorwerpen enz.); en/of

De levensduur van een product is afhankelijk van de gebruiker, de omstandigheden waaronder het wordt gebruikt en het specifieke slijtagepatroon van de gebruiker. Producten die zijn beschadigd als gevolg van normale slijtage of waarvan de redelijke levensduur is verstreken, worden niet vervangen.

Onze Klantenservice staat voor u klaar. U kunt altijd contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Lees deze voorwaarden voor het gebruik van de website (‘voorwaarden voor gebruik van de website’) aandachtig door voordat u gebruikmaakt van de website en eventuele content van nederlandonlineservices op sociaal mediawebsites, waaronder Facebook en Twitter (gezamenlijk: de ‘website’). Deze voorwaarden voor gebruik van de website zijn van toepassing op ieder bezoek en gebruik van de website, alsmede op de content (zoals hierna gedefinieerd), informatie, aanbevelingen, producten en diensten die u op of via de website ontvangt. Door de website te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan volledig in te stemmen met deze voorwaarden voor gebruik van de website, naast andere wet- en regelgeving die van toepassing is op de website en internet. Indien u niet instemt met deze voorwaarden voor gebruik van de website, wordt u verzocht de website onmiddellijk te verlaten.

3.1 Content op de website

Alle content op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot logo’s, pictogrammen, handelsmerken, tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties en software (‘content’), is eigendom van nederlandonlineservices, haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers of haar content providers. Alle elementen van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het algemene ontwerp en de content, kunnen beschermd zijn op grond van het auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, databankrechten, handelsmerken en andere wetgeving met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan op grond van deze of een andere overeenkomst met nederlandonlineservices, is het verboden delen of elementen van de website of de content op enigerlei wijze te kopiëren of door te sturen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de website, de content en alle daarmee samenhangende rechten de exclusieve eigendom van nederlandonlineservices , haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers. Al deze rechten zijn voorbehouden.

3.2 Auteursrecht en handelsmerken

Het auteursrecht op alle content is en blijft eigendom van nederlandonlineservices AG, haar gelieerde ondernemingen c.q. haar licentiegevers. Tenzij in specifieke documenten op de website anders is aangegeven, mag u op de website aangetroffen content slechts bekijken, afspelen, afdrukken en downloaden voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. U mag geen materiaal wijzigen en geen content kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, vermenigvuldigen, publiceren, overdragen, verkopen, in licentie geven of er afgeleide werken van maken. U mag geen content hergebruiken zonder voorafgaande toestemming van nederlandonlineservices. In het kader van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijke content op andere websites of in andere netwerkomgevingen verboden. U mag geen aanduidingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsaanduidingen van op de website aangetroffen content verwijderen.

Indien u software downloadt (met inbegrip van maar niet beperkt tot screensaver, smartphone-applicaties, pictogrammen, video’s en Wall papers) van de website, dan wordt de software, met inbegrip van bestanden, in de software verwerkte of door de software gegenereerde afbeeldingen en bij de software behorende gegevens (gezamenlijk de ‘software’) door nederlandonlineservices aan u in licentie verleend. Nederlandonlineservices draagt de eigendom van de software niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de software wordt vastgelegd, maar nederlandonlineservices behoudt het volledige eigendomsrecht op de software en alle intellectuele-eigendomsrechten daarop. U mag de software niet her distribueren, verkopen, decomprimeren, reverse-engineers, di assembleren of anderszins tot een voor de mens leesbare vorm reduceren.

Alle al dan niet geregistreerde handelsmerken, dienstmerken, logo’s en handelsnamen op producten van de nederlandonlineservices, productverpakkingen en/of op de website (de ‘handelsmerken’) blijven exclusief eigendom van nederlandonlineservices, haar gelieerde ondernemingen c.q. haar licentiegevers en zijn beschermd op grond van de toepasselijke wetten en verdragen inzake handelsmerken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van nederlandonlineservicess is het verboden om handelsmerken op enigerlei wijze te gebruiken, te kopiëren, te vermenigvuldigen, opnieuw uit te geven, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te verspreiden of te wijzigen, inclusief in advertenties of reclame met betrekking tot de verspreiding van materialen op de website. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van nederlandonlineservices is het gebruik van de handelsmerken op andere websites of in andere netwerkomgevingen, zoals de opslag of vermenigvuldiging van (een deel van) de website op externe internetsites of het creëren van links, hypertekst, links of deeplinks tussen de website en andere internetsites, verboden.

3.3 Afwijzing van garanties

De website en de content zijn gratis en worden ‘as is’ en zonder enigerlei garantie verstrekt. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen advies.

Nederlandonlineservices verklaart of garandeert niet dat de informatie en/of de faciliteiten op de website juist, volledig en actueel zijn, of dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Verder verzorgt nederlandonlineservices geen specifieke IT-infrastructuur of verbindingen. Daarom kan nederlandonlineservices ook niet verklaren of garanderen dat de website ononderbroken werkt of vrij van fouten is. Voor zover wettelijk is toegestaan, onthoudt nederlandonlineservices zich van garanties of verklaringen ten aanzien van het gebruik van de content op de website voor wat betreft de juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid daarvan of anderszins.

3.4 Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van de website is voor uw eigen risico. Noch onlineservices, noch haar medewerkers, functionarissen of directeuren, noch agenten of anderen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van de website, zijn aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, gevolg-, bedrijfs- of andere schade als gevolg van het gebruik van – of de onmogelijkheid om gebruik te maken van – de content op de website, met inbegrip van schade die is veroorzaakt door virussen of een andere onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, of de prestaties van de producten of die anderszins voortvloeit uit of samenhangt met deze voorwaarden voor gebruik van de website, zelfs als nederlandonlineservices is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.5 Links naar derden

Om u van dienst te zijn en om het gebruik van de website te verbeteren, kunnen er van tijd tot tijd links worden geplaatst naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Via deze links verlaat u de website en de diensten van nederlandonlineservices. Deze links vallen buiten de zeggenschap van nederlandonlineservices. Dit betreft onder meer links naar partners die de handelsmerken mogen gebruiken op grond van een co-branding-overeenkomst. De websites waarnaar wordt gelinkt, hebben hun eigen afzonderlijke voorwaarden en eigen privacybeleid. Nederlandonlineservices is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content en activiteiten van deze websites. Het bezoeken van deze websites is derhalve geheel voor uw eigen risico.

NB: Deze andere websites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gebruikersgegevens verzamelen of persoonsgegevens opvragen. U wordt daarom geadviseerd om vóór gebruik de gebruiksvoorwaarden en/of het privacy beleid van die websites te bekijken.

3.6 Misbruik van de website

Het is verboden de website te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van gebruikerscontent (zoals hierna gedefinieerd) die (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van derden of die bedreigend, vals, misleidend, opruiend, lasterlijk, inbreuk makend op andermans privacy, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend of illegaal is dan wel gedrag kan vormen of aanmoedigen dat strafbaar wordt geacht, inbreuk maakt op de rechten van anderen of anderszins aanleiding kan zijn voor civielrechtelijke aansprakelijkheid of in strijd is met de wetgeving. Nederlandonlineservices kan u te allen tijde naar eigen inzicht de toegang tot de website ontzeggen, onder meer in situaties waarin nederlandonlineservices was van mening is dat uw gebruik van de website in strijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website en/of de toepasselijke wetgeving.

Het is tevens verboden de website te gebruiken voor reclame- of andere commerciële doeleinden.

Het is u niet toegestaan een softwareprogramma, robot, crawler, spider, page scraper of ander geautomatiseerd middel of apparaat te gebruiken om (a) delen van de website of de content daarop te openen, te kopiëren, te beïnvloeden of te monitoren dan wel de structuur of presentatie van de website of de content daarop te omzeilen of (b) het functioneren van de website of via de website verrichte transacties te verstoren, het gebruik van de website door wie dan ook te verstoren of te beïnvloeden, of derden te faciliteren om een product op de website te kopen.

Het is u niet toegestaan om door middel van hacking, password mining of op enige andere onrechtmatige of niet-toegestane wijze te trachten ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot delen of features van de website of aan de website gekoppelde systemen.

3.7 Gebruikerscontent

Alle meningen, opmerkingen, commentaar, artwork, grafische voorstellingen, foto’s, links, vragen, suggesties, informatie, video’s en andere materialen (met inbegrip van uw productpersonalisaties) die u of andere gebruikers van de website op de website plaatsen of via de website verzenden (‘gebruikerscontent’), worden geacht niet vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd te zijn. Dit betekent dat nederlandonlineservices het niet-exclusieve, royaltyvrije recht heeft om gebruikerscontent voor ieder doel, via elk medium en wereldwijd te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en aan derden bekend te maken (licentieverlening). U erkent en stemt ermee in dat nederlandonlineservices alleen handelt als doorgeefluik voor de distributie van de gebruikerscontent en niet jegens u of derden verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud of juistheid van gebruikerscontent. Nederlandonlineservices zal de door u gepubliceerde gebruikerscontent niet voortdurend monitoren en zal ook niet bemiddelen tussen gebruikers, noch heeft nederlandonlineservices enige verplichting om dat te doen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, erkent u en stemt u ermee in dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die in de gebruikerscontent worden geuit of zijn opgenomen, niet noodzakelijkerwijs die van nederlandonliservices weergeven. Het gebruik van de gebruikerscontent is geheel voor uw eigen risico. U verklaart en garandeert dat door u geplaatste of verzonden gebruikerscontent origineel van u is en geen kopie van werk van derden is of anderszins inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten van derden en geen lasterlijke of denigrerende uitspraken bevat. U verklaart en garandeert voorts dat u bevoegd bent om de in deze paragraaf bedoelde licentie te verlenen. U stemt ermee in om nederlandonlinservices en haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle kosten, onkosten, schade, verlies en aansprakelijkheid die nederlandonlineservices of haar gelieerde ondernemingen lijden of oplopen in verband met door u geplaatste of verzonden gebruikerscontent of enig ander gebruik van de website door u.

Nederlandonlineservices behoudt zich het recht voor om door u geplaatste of verzonden gebruikerscontent naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen voor zover deze naar de mening van nederlandonlineservices niet in overeenstemming is met deze voorwaarden voor gebruik van de website (met inbegrip van materialen die (mogelijk) inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, privacy rechten of persoonlijkheidsrechten van derden) of anderszins onaanvaardbaar is voor nederlandonlineservices.

U stemt ermee in dat u nederlandonlineservices onmiddellijk schriftelijk in kennis te zullen stellen (voor contactgegevens zie hierna onder ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen’) van gebruikerscontent (of andere content) die in strijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website. U stemt ermee in nederlandonlineservices die informatie te verstrekken die nederlandonlineservices nodig heeft om te kunnen onderzoeken of deze gebruikerscontent (of andere content) in strijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website. Nederlandonlineservices verklaart zich te goeder trouw te zullen inspannen om de betreffende klacht te onderzoeken en zal die maatregelen nemen die zij nodig acht. Nederlandonlineservices garandeert of verklaart echter niet dat zij bedoelde gebruikerscontent of andere content (geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.

3.8 Ongevraagde ideeën

Nederlandonlineservices voert het beleid dat zij zich onthoudt van het beoordelen of aanvaarden van ongevraagd ingediende ideeën, uitvindingen, ontwerpen en/of andere materialen met betrekking tot het bedrijf van nederlandonlineservices (met inbegrip van maar niet beperkt tot schoeisel, kleding, sportartikelen en diensten), ongeacht of deze bestaan uit tekst, beeld, geluid, software, informatie of anderszins (‘materialen’), van personen buiten nederlandonlineservices. Wij verzoeken u daarom geen materialen op de website te plaatsen of deze per e-mail of op andere wijze aan nederlandonlineservices te sturen.

DIVERSEN

4.1 Hoe kunt u contact met ons opnemen?Als u vragen of opmerkingen heeft over de website of de algemene voorwaarden van nederlandonlineservices, of in het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice door te mailen naar het info adres.

4.2 Voorrang

In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van nederlandonlineservices en content in andere delen van de website of in links, prevaleren de algemene voorwaarden in dit document.

4.3 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

Op het gebruik van deze website en elke overeenkomst tussen u en ons is de versie van de algemene voorwaarden van toepassing die van kracht is op het moment dat u de bestelling via deze website plaatst of op de dag dat u deze website gebruikt (indien van toepassing).

Controleer regelmatig of er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden.

4.4 Gegevensbescherming

Nederlandonlineservices respecteert de privacy van personen die de website gebruiken. Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, het soort gegevens dat wij verzamelen, hoe en voor welk doel wij uw gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden wij gegevens vrijgeven, verwijzen wij naar onze Privacyverklaring en ons cookiebeleid, die zijn opgenomen in en deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

Door het plaatsen van een bestelling gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

4.5 Scheidbaarheid

Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden dienen afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar te worden geïnterpreteerd. Indien een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden afgesplitst en geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.

4.6 Uitbesteding en cessie

Nederlandonlineservices behoudt zich het recht voor om onze rechten en verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk uit te besteden, over te dragen, te cederen of te noveren, op voorwaarde dat uw rechten op grond van deze algemene voorwaarden niet worden aangetast. Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden uit te besteden, te cederen of anderszins over te dragen zonder onze schriftelijke toestemming.

4.7 Overmacht

Nederlandonlineservices zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in de nakoming of het niet nakomen van onze verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden wanneer zulks het gevolg is van een omstandigheid die in redelijkheid buiten de macht van nederlandonlineservices ligt.

4.8 Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Op de koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Dit heeft geen invloed op de toepasselijke dwingendrechtelijke regels volgens het recht van uw woonland.

Eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, kunt u naar eigen keuze voorleggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland, of aan de bevoegde rechter in het land van uw gewone verblijfplaats indien dit laatste een EU-lidstaat is, welke rechters – met uitsluiting van alle andere – bevoegd zijn om dergelijke geschillen te beslechten. Nederlandonlineservices zal eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, voorleggen aan de bevoegde rechter in het land van uw gewone verblijfplaats indien dit een EU-lidstaat is, of anders aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Neem vrijblijvend contact op

Voor u maak ik graag een oplossing op maat, bel of mail me vrijblijvend.

i

Contactformulier

Klik hier om gebruik te maken van mijn online contactformulier. Ik ben bereikbaar in de omgeving randstad e.o.

Telefoon

Telefoon: 0637305323 Spreek uw bericht in met naam en telefoonnummer, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Email

Wilt u liever contact opnemen per mail? Stuur dan een email naar
info@nederlandonlineservices.com